Svetlani Kitić oduzimaju stan zbog kredita u švajcarcima!

Podeli vest sa drugima!

Advertisements

Isplatila sam 40.000 evra. Imam rok da do 5. aprila skupim 66.000 evra duga za kamate ili će 13. aprila nekretnina biti na licitaciji, a ja s decom na ulici, kaže proslavljena sportistkinja. Neki su prodavali stanove, pravili barikade, dok su drugi izvršili samoubistvo. Neću uraditi ništa od toga

 

Na­j­bo­lju ru­ko­me­ta­ši­cu sve­ta svih vre­me­na Sve­tla­nu Ce­cu Ki­tić (58) ban­ka će s de­com izba­ci­ti iz sta­na ako u na­red­nih pet da­na ne sku­pi 66.000 evra du­ga za ka­ma­tu za ra­te kre­di­ta ko­ji je po­di­gla u šva­j­ca­r­skim fra­n­ci­ma.

 

Pro­sla­vlje­na sr­p­ska spo­r­ti­st­ki­nja je još 2007. go­di­ne po­di­gla sta­m­be­ni kre­dit od 50.000 evra za stan u Mi­ri­je­vu.

Advertisements

– Deo no­v­ca sam od­mah da­la, ali za dru­gi deo sam mo­ra­la da po­di­g­nem kre­dit u ba­n­ci. Me­đu­tim, sve je kre­nu­lo po zlu ka­da se ra­ta pr­vo jed­nom, a za­tim i dru­gi put du­pli­ra­la! Ume­sto po­če­t­nih 35.000 di­na­ra me­se­č­no, u ne­kom tre­nu­t­ku sam pla­ća­la sko­ro 60.000. Do sa­da sam ispla­ti­la 40.000 evra, ali ne­kad se de­ša­va­lo da ka­snim sa ispla­tom ra­te, na šta se obra­ču­na­va­la ka­ma­ta.

 

Sa­da mi je 20. mar­ta sti­glo oba­ve­šte­nje od ban­ke o jed­nos­tra­nom ra­ski­du ugo­vo­ra sa mnom i da sam du­žna još 66.000 evra na kon­to ka­ma­te. Ako taj iznos ne ispla­tim do 5. apri­la, moj stan će 13. apri­la ići na li­ci­ta­ci­ju, a ja na uli­cu – ka­že za Ku­rir Ki­ti­će­va, ko­joj je zbog pro­ble­ma s kre­di­tom u šva­j­ca­r­ci­ma u jed­nom tre­nu­t­ku pro­ra­di­la šti­t­na žle­zda.

 

KURIR

Advertisements

error: