DRAMA U AFRICI: Ivica Dačić pojeo kozji gulaš pa se otrovao! Završio na infuziji!

Podeli vest sa drugima!

Advertisements

Lideru SPS Ivici Dačiću je tokom službenog puta u jednu zemlju Crnog kontinenta pozlilo, pa je morao da potraži pomoć lekara, koji su ga priključili na infuziju.

 

Šef sr­p­ske di­plo­ma­ti­je Ivi­ca Da­čić je to­kom afri­č­ke di­plo­mat­ske tu­re do­ži­veo pra­vu dra­mu ka­da mu je po­zli­lo na­j­ve­ro­vat­ni­je zbog lo­kal­nog spe­ci­ja­li­te­ta ko­ji je pro­bao, sa­zna­je Ku­rir! Mi­ni­stru Da­či­ću je, ka­ko sa­zna­je­mo, bi­lo lo­še od ko­zjeg gu­la­ša, što je spe­ci­ja­li­tet u Bu­r­ki­ni Fa­so, ali ka­da je pri­mio in­fu­zi­ju, nje­go­vo sta­nje se po­bo­lj­ša­lo.

 

Izvor Ku­ri­ra ot­kri­va da, ia­ko je Da­čić do­brog op­šteg zdra­v­stve­nog sta­nja, ova­kve si­tua­ci­je ni­su pri­jat­ne, na­ro­či­to ako se na­la­zi­te u ne­pri­stu­pa­č­nim i eg­zo­ti­č­nim ze­mlja­ma.

 

Egzotična mesta

Advertisements

– On če­sto pu­tu­je po afri­č­kim ze­mlja­ma jer je to deo stra­te­gi­je za sma­nje­nje bro­ja ze­ma­lja ko­je su priz­na­le Ko­so­vo. Ve­ro­vat­no mu je opao imu­ni­tet, ne­dav­no je imao jak vi­rus, čak je dva da­na pro­veo kod ku­će. Na ova­kvim pu­to­va­nji­ma vo­di se ra­ču­na i šta se je­de, ali pro­me­na kli­me, vre­me­n­ska ra­zli­ka, pa i vo­da mo­gu da iza­zo­vu po­vra­ća­nje i di­ja­re­ju. Do­bro je da je po­sle br­ze in­te­r­ve­n­ci­je le­ka­ra mi­ni­stru bi­lo znat­no bo­lje – ot­kri­va izvor Ku­ri­ra.

 

– Bio sam isc­r­pljen. Oči­gled­no sam po­jeo ne­što na šta mi or­ga­ni­zam ni­je na­vi­kao. Ne znam od če­ga, mo­žda od hra­ne ili ko zna če­ga. Jeo sam što i svi dru­gi iz de­le­ga­ci­je, ali… Afri­č­ka kli­ma je dru­ga­či­ja. Ne­ka­da or­ga­ni­zam u tim eg­zo­ti­č­nim ze­mlja­ma odrea­gu­je bu­r­ni­je, pa ne zna­te da li je zbog pro­me­ne kli­me ili ne­kih ja­kih za­či­na. Sa­da ni­je stra­šno, ali, iskre­no, ni­je mi bi­lo sve­jed­no. Hva­la što se in­te­re­su­je­te. Ta­č­no je da sam ne­ko­li­ko sa­ti bio pot­pu­no isc­r­pljen, ali ka­da sam pri­mio in­fu­zi­ju, bi­lo mi je bo­lje – re­kao je Da­čić.

KURIR

Advertisements

error: