IVICA DAČIĆ: Zapad hoće da nas ponizi! Priznaćete Kosovo milom ili silom!

Podeli vest sa drugima!

Advertisements

To je vrhunski bezobrazluk i licemerje i Srbija ne može pristati na poniženje, navodi šef srpske diplomatije.

 

Pred­sed­nik Sr­bi­je Ale­k­san­dar Vu­čić izja­vio je da mi­sli da Sr­bi­ja ne tre­ba da žu­ri sa sa­mos­tal­nim fo­r­mi­ra­njem ZSO.

 

– Sa­če­ka­će­mo da vi­di­mo ka­ko sto­je stva­ri, ali sma­tram da je ra­spo­lo­že­nje me­đu Sr­bi­ma na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji ta­kvo da Sr­bi že­le da se or­ga­ni­zu­ju. Ne mi­slim da tre­ba da žu­ri­mo s tim, ali ako oni – a za 20 da­na će bi­ti pe­to­go­di­šnji­ca – do ta­da ne kre­nu u ceo pos­tu­pak fo­r­mi­ra­nja ZSO, šta dru­go da bu­de al­te­r­na­ti­va?!

Advertisements

 

Kri­vi­ca svih

Ni 1.800 da­na od pot­pi­si­va­nja še­st glav­nih ta­ča­ka Bri­se­l­skog spo­ra­zu­ma ko­je se ti­ču Za­jed­ni­ce sr­p­skih op­šti­na ni­su ni di­r­nu­te. To ne mo­že da bu­de sa­mo kri­vi­ca Al­ba­na­ca, to je pot­pi­sa­la i Evro­p­ska uni­ja, re­kao je pred­sed­nik Ale­k­san­dar Vu­čić u obra­ća­nju gra­đa­ni­ma iz Bri­se­la, na­kon raz­go­vo­ra sa še­fi­com EU di­plo­ma­ti­je Fe­de­ri­kom Mo­ge­ri­ni i ko­so­v­skim pred­sed­ni­kom Ha­ši­mom Ta­či­jem. Tom sa­stan­ku pret­ho­di­li su odvo­je­ni su­sre­ti Vu­či­ća i Ta­či­ja sa Mo­ge­ri­ni­je­vom.

 

KURIR.RS

Advertisements

error: